คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน

advertisements

คำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน เป็นหน้าสำคัญที่แจ้งให้ผู้อ่านทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของหนังสือ แนวเนื้อหาสาระที่จะมีในเล่มเหตุผลในการแต่งแรงจูงใจ ระดับของผู้อ่าน การจัดลำดับของเรื่องราว ตัวอักษรย่อหรือลักษณะพิเศษของหนังสือและคำกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แต่ง ในการอ่านหนังสือควรเริ่มจากการอ่านคำนำก่อน ในหนังสือภาอังกฤษเรียกหน้านี้ว่า Prefaceหนังสือบางเล่มอาจมี คำนิยม ที่เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำผู้เขียนและยกย่องหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพิจารณาหนังสือนั้นเป็นเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ในภาษาไทยมีการเรียก หน้าคำนำหลายคำ เช่น คำปรารภคำชี้แจง หรือคำแถลง เป็นต้น ในหนังสือภาษาอังกฤษ เรียกหน้าเหล่านี้ว่า Foreword หน้าคำนำเป็นหน้าที่ผู้อ่านไม่ควรเปิดผ่านเลยไป ควรอ่านอย่างละเอียดจะได้ประโยชน์ ช่วยในการพิจารณาเนื้อหาได้ตรงกับความต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนรายงาน วิทยานิพนธ์ บทความ และอีกหลายๆอย่าง โดยคำนำนั้น ก็มีหลักการในการเขียน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักนิยม และเพื่อจะสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่จะอ่าน

หลักการ การเขียนคำนำ
หลักสำคัญของการเขียนคำนำ คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่านแต่ตอนต้น การเขียนคำนำให้ดีนั้นต้องมีอุบายหรือวิธีการชักชวน ให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ  ต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด
 • เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ 
 • เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 
 • เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
 • เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 
 • เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 • การอ้างอิงเนื้อเรื่อง
คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่าน เรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

และสิ่งสำคัญ การอ้างอิงเนื้อเรื่อง หากมีผู้สนใจและอยากศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาจะได้กลับไปตามจากแหล่งข้อมูล เป็นการบอกถึงแหล่งข้อมูลที่นำมาจากเอกสารฉบับไหน หนังสือ หรือ วารสาร และเอกสารตีพิมพ์เล่มใด เพื่อจะสะดวกในการตามศึกษาในเรื่องนั้นๆ

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ข้อดังนี้
 1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
 2. การอ้างอิงนอกเนื้อเรื่อง (การเขียนเอกสารอ้างอิง)
การอ้างอิงในเนื้อเรื่องเมื่อตรวจกับอ้างอิงนอกเนื้อเรื่อง หรือการเขียนเอกสารอ้างอิง จะต้องพบ และบอกรายละเอียดครบ สามารถสืบค้นและติดตามได้ โดยการเขียนอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะมี 2 ลักษณะ คือ 

1. การเขียนอ้างอิงต้นประโยค

จะใช้รูปแบบ ชื่อ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.  พบว่า………………)  เช่น

ชัยพิดิช (2539) พบว่า............................................................................

ธันวา (มปพ.) กล่าวว่า.........(ในกรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์).....................................

นิรนาม (2547) แนะนำว่า.........(นิรนาม แทนชื่อกรณีไม่ทราบผู้แต่ง)......................................


สำหรับ ชื่ออาจจะมีทั้ง 2 คน 3 คน หรือมากกว่า ถ้ามากกว่า 3 คน ให้ใช้คำว่า และคณะ (….) ในภาษาอังกฤษใช้ et al. (….) โดยจะเอียงหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเหมือนกันหมด ส่วนชื่อภาษาอังกฤษจะใช้สกุลมาอ้างอิง เช่น O. P. Thomas. 1982. เวลาเขียนอ้างอิงต้นประโยคให้อ้างอิงว่า Thomas (1982) เป็นต้น และ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ใช้จะต้องเป็นปีที่ตีพิมพ์ ส่วนประโยคต่อปีที่ตีพิมพ์ อาจใช้คำว่า พบว่า……, รายงานว่า……, กล่าวว่า…….., แสดงให้เห็นว่า………หรืออื่นๆ การอ้างแบบนี้รวมถึงข้อมูลจากเว็ปไซด์ด้วย

ตัวอย่าง 

สินชัย และนวลจันทร์ (2530) รายงานว่า.................................................................

สาโรช และคณะ (2521) อธิบายว่า........................................................................

อุทัย และคณะ (2533 ข) ; สาโรช และเยาวมาลย์ (2528) ศึกษาพบว่า...............................

Thunwa (eds.) กล่าวว่า………………..(ในกรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์).....................................

Anonymous (2004) แนะนำว่า……………(กรณีไม่ทราบผู้แต่งชาวต่างประเทศ)………………. 

Fox and Vevers (1960) เสนอว่า...................................................................... 

Banday et al. (1992) เสนอแนะว่า......................................................................

Coon (1971) แสดงให้เห็นว่า...........................................................................

Coon (1971) ; Fox and Vevers (1960) ; Banday et al. (1992) ได้ศึกษาเปรียบ เทียบพบว่า..........................

หมายเหตุ : อุทัย และคณะ (2533 ข) คือ กรณี ชื่อ และ พ.ศ. ทั้งไทย และอังกฤษซ้ำจึงใช้อักษรกำกับรวมถึงการเขียนอ้างอิงนอกเนื้อหาด้วย 


2. การเขียนอ้างอิงท้ายประโยค

โดยใช้รูปแบบ (ชื่อ, พ.ศ. หรือ ค.ศ.)

โดยจะมีลักษณะการเขียนชื่อและพ.ศ. คล้ายการเขียนอ้างอิงต้นประโยค 

ตัวอย่าง

………………………………………………(ธันวา, มปพ.) กรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์ 

………………………………………………(นิรนาม, 2547) กรณีไม่ทราบผู้แต่ง 

………………………………………………(สุกัญญา, 2539) 

………………………………………………(สินชัย และนวลจันทร์, 2530) 

………………………………………………(สาโรช และคณะ, 2521) 

……………………………(อุทัย และคณะ, 2533 ข ; สาโรช และเยาวมาลย์, 2528) 

……………………………(Thunwa, eds.) กรณีไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์ 

……………………………(Anonymous, 2004) กรณีไม่ทราบผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

……………………………(Fox and Vevers, 1960) 

……………………………(Banday et al., 1992) 

……………………………(Coon, 1971) 

……………………(Coon, 1971 ; Fox and Vevers, 1960 ; Banday et al., 1992) 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงท้ายประโยค 

การเขียนอ้างอิงแบบเชื่อมต่อ โดยใช้รูปแบบ ......................สอดคล้อง กับ ชื่อ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) หรือ ขัดแย้งกับ ชื่อ (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) การเขียนอ้างอิงแบบเชื่อมต่อนี้ เป็นการผสมการเขียนอ้างอิงต้นประโยค และการเขียนอ้างอิงท้ายประโยค โดยรูปแบบการเชื่อมประโยค จะคล้ายกับรูปแบบการเขียนอ้างอิง ทั้ง ชื่อ และ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ตีพิมพ์

ตัวอย่าง

สุกัญญา (2539) พบว่า…………………….สอดคล้องกับรายงานของ Fox and vevers (1960) ที่เสนอว่า…………………………………………… แต่ขัดแข้งกับ Banday et al. (1992) โดยอธิบายว่า……………………………………………………………………………………………………………………………. 

จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว………………………………………………(Coon, 1971 ; Fox and Vevers, 1960 ; Bandan et al., 1992) สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ
 1. อย่าขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร 
 2. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
 3. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง


ตัวอย่างคำนำ

คำนำ
          รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ท ๕๐๔ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่องลิลิตะเลงพ่าย  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จากตำราพิชัยสงคราม การจัดทัพ การตั้งทัพ การเคลื่อนทัพ กลศึกต่าง ๆ โหราศาสตร์ในการทำสงคราม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการรบของพระองค์ เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้จัดทำได้เลือก หัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบุรุษ ผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.พิทักษ์ อาจริยวัฒนกุล ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

 นายชัยพิดิช  ขจรไกลไพศาล


ตัวอย่างคำนำ 2
คำนำ
         ศิลปะการบริหารเวลาเป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการกับเวลาเพื่อให้ได้งานมากอย่างมีประสิทธิภาพแต่ใช้เวลาจะได้เวลาอย่างพอเหมาะหรือน้อยกว่าแน่นอนคนเราทุกคนย่อมมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สำหรับผู้ที่มีศิลปะในการบริหารเวลาจะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า มีเวลาคิดสิ่งใหม่มากกว่ามีเวลาพักผ่อนมากกว่าและมีเวลาเป็นของตนเองมากกว่าคนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเวลาของตนเอง

        สาเหตุที่เลือกอ่านเรื่องนี้เพราะว่าสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จะทำให้เราใช้เวลาที่เรามีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ ภาิษิตที่ว่า  Time and tide wait for no man สายน้ำไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร
น.ส.ศิริประภา พัฒผลคำนำ ตัวอย่างคำนำ การเขียนคำนำ คํานํารายงาน


ชอบจัง แบ่งให้เพื่อนดูด้วยดีกว่า >>
รักจัง
ขอบคุณที่ เขียนตัวอย่างคำนำมาให้ดู ไม่โดนตีแล้ว
ความคิดเห็นที่ 1
17 กันยายน 2554 - 13:18     IP : 10.0.10.xxxx 

เชอรอคโฮม
ขอบคุณครับ แต่ แอบงง
ความคิดเห็นที่ 2
17 กันยายน 2554 - 13:19     IP : 10.0.10.xxxx 

รักจัง
สรุป การเขียนคำนำ ที่ดี ต้องเป็นอย่างนี้ใช่มั้ย

- ต้องกล่าวถึงเนื้อเรื่องภายในเรื่องที่เราเขียนโดยรวมๆ
- ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการ ยกเอาคำกล่าวของบุคคลสำคัญมาอ้าง หรือ จากวารสารที่ตีพิมพ์ที่ค้นหามาอ่านต่อได้
- ต้องสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน ที่จะอ่านต่อไปให้จบ
- อย่าบรรยายแบบน้ำท่วมทุ่ง ให้เน้นสาระสำคัญ ที่น่าดึงดูดใจ
และอีกหลายๆข้อ เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีก
ความคิดเห็นที่ 3
20 กันยายน 2554 - 16:34     IP : 10.0.10.xxxx 

NNNNN
รายงาน
เรื่อง สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย

จัดทำโดย
๑. นายพิทยาธร โยมศรีเคน เลขที่ ๔
๒. นางสาวอารียา ภูขันสูง เลขที่ ๖
๓. นางสาวนิลวรรณ พลบุตร เลขที่ ๑๐
๔. นางสาววิชชุดา ฆารสมบูรณ์ เลขที่ ๑๖
๕. นางสาวหยกมณี คำสวัสดิ์ เลขที่ ๑๙
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/๙


เสนอ
คุณครูบุญเลิศ บุญไชยโย


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทย (ท๓๓๑๐๑)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
ความคิดเห็นที่ 4
29 กันยายน 2554 - 11:14     IP : 192.168.1.xxxx 

NNNNN
รายงาน
เรื่อง สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย

จัดทำโดย
๑. นายพิทยาธร โยมศรีเคน เลขที่ ๔
๒. นางสาวอารียา ภูขันสูง เลขที่ ๖
๓. นางสาวนิลวรรณ พลบุตร เลขที่ ๑๐
๔. นางสาววิชชุดา ฆารสมบูรณ์ เลขที่ ๑๖
๕. นางสาวหยกมณี คำสวัสดิ์ เลขที่ ๑๙
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/๙


เสนอ
คุณครูบุญเลิศ บุญไชยโย


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาภาษาไทย (ท๓๓๑๐๑)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์
ความคิดเห็นที่ 5
29 กันยายน 2554 - 11:15     IP : 192.168.1.xxxx 

first
ขอบคุนมากกกกกค่ะ
ความคิดเห็นที่ 6
30 กันยายน 2554 - 19:33     IP : 110.169.208.xxxx 

ณัฐพร
โหๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รักคอม จัง!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ความคิดเห็นที่ 7
7 พฤษจิกายน 2554 - 18:23     IP : 192.168.1.xxxx 

ิbenz
อยาก ได้ คำ นำ สั้น ๆ ๆ

หา ให้ ได้ ไหม

มี แต่ มัน ยาว

และ ไม่ ถูก ใจ น่ะ
ความคิดเห็นที่ 8
15 พฤษจิกายน 2554 - 11:22     IP : 118.172.64.xxxx 

taeb
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็นที่ 9
17 พฤษจิกายน 2554 - 11:13     IP : 202.29.34.xxxx 

ming
ขอบคุณค่ะที่เขียนคำนำมาให้ดูจะได้ไม่โดนครูตีแล้ว>//<
ความคิดเห็นที่ 10
27 พฤษจิกายน 2554 - 15:50     IP : 125.27.240.xxxx 

เอ็ม โจ
สวย จัง อิอิอิ ............................
ความคิดเห็นที่ 12
7 ธันวาคม 2554 - 12:21     IP : 101.108.142.xxxx 

กชกร
ขอบคุนห่ะ
ความคิดเห็นที่ 13
10 ธันวาคม 2554 - 12:56     IP : 223.204.182.xxxx 

คอรีฟะห์
โคตรเก่งอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 14
13 ธันวาคม 2554 - 09:23     IP : 125.24.105.xxxx 

เกดรไดระหฟหสกีความคิดเห็นที่ 15
14 ธันวาคม 2554 - 11:24     IP : 182.93.232.xxxx 

bas
พอใจแล้วคับขอบคุณคับ
ความคิดเห็นที่ 16
14 ธันวาคม 2554 - 21:50     IP : 110.49.241.xxxx 

Mori Ran
อยากได้การเขียนคำนำค่ะ พอดีหนูจะทำรายงาน แต่ขอบคุณนะคะที่บอก
ความคิดเห็นที่ 17
18 ธันวาคม 2554 - 13:03     IP : 61.91.162.xxxx 

คนชอบอาร์ม
ดีอ่ะ
ความคิดเห็นที่ 18
25 ธันวาคม 2554 - 16:02     IP : 171.98.8.xxxx 

pam
แอ๊บมากเลยพี่นาเดีย ท้องได้กี่เดือนแล้วค่ะ ตอบกลับด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 19
26 ธันวาคม 2554 - 19:59     IP : 110.49.235.xxxx 

pam
แอ๊บมากเลยพี่นาเดีย ท้องได้กี่เดือนแล้วค่ะ ตอบกลับด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 20
26 ธันวาคม 2554 - 20:01     IP : 110.49.235.xxxx 

pam
แอ๊บมากเลยพี่นาเดีย ท้องได้กี่เดือนแล้วค่ะ ตอบกลับด้วยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 21
26 ธันวาคม 2554 - 20:01     IP : 110.49.235.xxxx 

nnao
รักนนท์ซอย6จัง จากหยกนำยืน
ความคิดเห็นที่ 22
26 ธันวาคม 2554 - 20:04     IP : 110.49.235.xxxx 

หน่า
รักทิว บ้านตาเกาจัง อ่ะ
ความคิดเห็นที่ 23
26 ธันวาคม 2554 - 20:06     IP : 110.49.235.xxxx 

จากคนชอบทอม
ชอบทอมมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากจากลูกหัวหน้านำ้ยืน
ความคิดเห็นที่ 24
26 ธันวาคม 2554 - 20:09     IP : 110.49.235.xxxx 

kkro
boy banttynotmnabor
ความคิดเห็นที่ 25
27 ธันวาคม 2554 - 13:06     IP : 182.93.193.xxxx 

ka
,hg,uhjk,jjuy
ความคิดเห็นที่ 26
30 ธันวาคม 2554 - 11:38     IP : 118.173.196.xxxx 

เด็กวังขอน
ไม่ค่อยถูกใจซักเท่าไร ควรแก้ไขอีกก็ดีครับ
ความคิดเห็นที่ 27
4 มกราคม 2555 - 13:26     IP : 125.25.196.xxxx 

เด็กวังขอน
ไม่ค่อยถูกใจซักเท่าไร ควรแก้ไขอีกก็ดีครับ
ความคิดเห็นที่ 28
4 มกราคม 2555 - 13:26     IP : 125.25.196.xxxx 

ืnakky
ขอบคุนครับ
ความคิดเห็นที่ 29
4 มกราคม 2555 - 22:19     IP : 113.53.95.xxxx 

somjeed
ขอบคุณนะคะ
ความคิดเห็นที่ 30
5 มกราคม 2555 - 22:27     IP : 202.28.21.xxxx 

อาทร์
รักนะ
ความคิดเห็นที่ 31
12 มกราคม 2555 - 11:50     IP : 125.26.182.xxxx 

Unokll
ขอบคุณมากๆ ครับผม
ความคิดเห็นที่ 32
25 มกราคม 2555 - 20:02     IP : 110.168.166.xxxx 

Edogawa Conan
Arikato
ความคิดเห็นที่ 33
27 มกราคม 2555 - 21:29     IP : 125.27.209.xxxx 

mlhi4
่ิหาคำนำให้หน่อยครับ
ความคิดเห็นที่ 34
30 มกราคม 2555 - 08:39     IP : 203.172.167.xxxx 

PP
THANK YOU VERYMUCH
ความคิดเห็นที่ 35
31 มกราคม 2555 - 20:07     IP : 115.87.74.xxxx 

kayathip
ok
ความคิดเห็นที่ 36
1 กุมภาพันธ์ 2555 - 09:34     IP : 202.142.195.xxxx 

บิวเอส
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 37
2 กุมภาพันธ์ 2555 - 19:17     IP : 49.230.162.xxxx 

kratay
ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็นที่ 38
4 กุมภาพันธ์ 2555 - 14:45     IP : 49.229.86.xxxx 

ิำำbeeZad
ขอบคุณครับผม
ความคิดเห็นที่ 39
15 กุมภาพันธ์ 2555 - 21:59     IP : 103.1.164.xxxx 

NOOKATE
ขอบคุณที่ให้ความรู้
ความคิดเห็นที่ 41
19 กุมภาพันธ์ 2555 - 15:11     IP : 192.168.2.xxxx 

pang
ขอบคณุที่ให้ความรู้
ความคิดเห็นที่ 42
29 มีนาคม 2555 - 16:53     IP : 125.26.13.xxxx 

auto
ขอบคุณคับ ผมจะใช้คำนำนี้ทำในการบ้านปิดเทือมคับ
ความคิดเห็นที่ 44
8 พฤษภาคม 2555 - 11:34     IP : 172.18.63.xxxx 

BR
ขอบคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำนำและมีตัวอย่างให้ดูทำให้หนุทำงานได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
ความคิดเห็นที่ 47
25 พฤษภาคม 2555 - 12:54     IP : 223.206.115.xxxx 

แบม
ขอบคุณที่แนะนำคะ
ความคิดเห็นที่ 48
27 พฤษภาคม 2555 - 19:04     IP : 182.53.108.xxxx 

farnana
ขอบคุนน้าค้า^^
ความคิดเห็นที่ 49
29 พฤษภาคม 2555 - 18:07     IP : 180.183.214.xxxx 

Muay Bunyanoot
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 50
29 พฤษภาคม 2555 - 21:25     IP : 118.172.79.xxxx 

แอมมี่ค่ะ
โดนรุ่นน้องแย่งแฟนอะเป็นพี่ที่ดีต้องสละให้น้องกูสละให้มึงได้เพราะกูเบื่อที่จะอยู่กับควาย
ความคิดเห็นที่ 51
7 มิถุนายน 2555 - 18:51     IP : 49.49.126.xxxx 

รุ่งนถา
ขอบคุณมาก
ความคิดเห็นที่ 54
12 มิถุนายน 2555 - 19:28     IP : 171.4.42.xxxx 

BANK
มากจังงงงงงงงงงงงง
ความคิดเห็นที่ 56
20 มิถุนายน 2555 - 10:00     IP : 182.93.205.xxxx 

sfhfe hsrgakljrhj
ขอบคุณมากค่ะ :D ใช้เว็บนี้ในการเขียนคำนำ ตลอดเลย
ความคิดเห็นที่ 58
24 มิถุนายน 2555 - 12:28     IP : 171.4.200.xxxx 

save
ขอบคุงค๊าบ
ความคิดเห็นที่ 59
25 มิถุนายน 2555 - 13:02     IP : 10.0.4.xxxx 

note
เป็นสิ่งที่ ดี มาก ๆๆ เลย ครัป
ความคิดเห็นที่ 60
1 กรกฎาคม 2555 - 19:36     IP : 61.7.189.xxxx 

Tar
เเจ๋ว
ความคิดเห็นที่ 62
10 กรกฎาคม 2555 - 14:13     IP : 203.172.221.xxxx 

ซาราเมนเดอร์แลน นะชาวโลก
ขอบคุณนะที่ให้ความรู้ชราพวกเรา(มนุษย์ต่างดาว)คุคุคุ
ความคิดเห็นที่ 65
11 กรกฎาคม 2555 - 13:04     IP : 182.52.178.xxxx 

saab
ขอบปอดมากคุคิ
ความคิดเห็นที่ 66
11 กรกฎาคม 2555 - 13:08     IP : 182.52.178.xxxx 

somrak@สยาม
ขอบคุณมากที่ให้ความรู้
ความคิดเห็นที่ 67
12 กรกฎาคม 2555 - 20:22     IP : 115.67.0.xxxx 

sweet
ใช้เลย
ความคิดเห็นที่ 68
18 กรกฎาคม 2555 - 12:03     IP : 192.168.2.xxxx 

มือกลองบางไทรวิท
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้
ความคิดเห็นที่ 69
20 กรกฎาคม 2555 - 11:48     IP : 192.168.1.xxxx 

puttamon1230
ก็พอได้ ถ้าเล่น—ออดิชั้น—เจอ2/2
ความคิดเห็นที่ 71
20 กรกฎาคม 2555 - 22:23     IP : 171.100.45.xxxx 

กัน
ขอบจัยที่ไห้ความรู้เกี่ยวกีบการเรียน
ความคิดเห็นที่ 72
21 กรกฎาคม 2555 - 16:32     IP : 223.204.44.xxxx 

น้องหนอนค่า
ขอบคุงมากน่าค่า จุ๊ฟจุ๊ฟ
ความคิดเห็นที่ 73
21 กรกฎาคม 2555 - 19:46     IP : 118.173.59.xxxx 

นฤมล
ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ
ความคิดเห็นที่ 74
24 กรกฎาคม 2555 - 00:03     IP : 119.42.101.xxxx 
1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

กรอกข้อความที่เห็น

ชื่อ : Name


go to top